9506. - Άναστασιματάριον άργόν και σΰντομον περιέχον Τον άναστάσιμον τοϋ Έσπερινοΰ, "Ορθρου και Λειτουργίας, μετά τών 'Αναστάσιμων Κανόνων 'Αργών Καταβασιών, Τιμιωτέρων, 'Αργών και Συντόμων, Δοξολογιών μετά τών Έωθινών αυ- τών, Κατανυκτικών, Μαρτυρικών, Νεκρώσιμων, τοΰ Κανόνος τής μικράς και μεγάλης Παρακλήσεως τής Θεοτόκου, και τής Νεκρώσιμου 'Ακολουθίας μεθ' δλης τής τάξεως, και πολλά άλλα αναγκαία ανέκδοτα. Μελοποιηθέντα μεν έν τη αρχαία Μεθόδω παρά Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου Μετενεχθέντα δε είς την Νεωτέραν, παρά Στεφάνοο Ααμ- παδαρίου τής τοϋ Χρίστου Μεγάλης Εκκλησίας. Νΰν πρώτον εκδίδεται παρά Ν. Κ. Πρωτοψάλτου και Χ. Γ. Παπαδοπούλου. Έν Κωνσταντινουπόλει. Έκ τοΰ Πατριαρχι- κού Τυπογραφείου, Διευθυνομένου παρά Στεφάνου Λαμπαδαρίου. 1863. Εις 8ον, σ. ζ'+ 1 ά.ά. + 690. ΚΨ-.

Αναστασιματάριον

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Αναστασιματάριον