9505. - 'Ανασκευή τοΰ τυπωθέντος εν Ζακΰνθω λόγου τοΰ συμπολίτου μου Π. Αύγερινοΰ υπό Πυργείου τινός. Έν Πυργω, τη 19 'Οκτωβρίου 1863, ημέρα και έτος εΰδαιμον εσαεί διά την εΐδησιν τής έλεΰσεως τοΰ βασιλέως Γεωργίου Α'. Είς 8ον, σ. 16. IEEE—. -*
Π. Αύγερινοΰ

Ανασκευή του τυπωθέντος εν Ζακύνθω λόγου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ανασκευή του τυπωθέντος εν Ζακύνθω λόγου