9503. - Άναγνώρισις υίοϋ, διήγημα πρωτότυπον υπό Π. Γ. Καλκανδή. Έκ- δίδοται το πρώτον δαπάναις Γ. Καρυοφυλλη. Έν 'Αθήναις, τυποις Γ. Καρυοφΰλλη, 1863. Εις 16ον, σ. ς' 4- 63. Πρβλ. Φιλίστορα 3,375.
Π. Γ. Καλκανδή

Αναγνώρισις υιού

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Αναγνώρισις υιού