9502. - Α'Λογίδρίον Αΰτοσχέδιον, Έκφωνηθέν τη 30 Σεπτεμβρίου 1863, κατά τάς εξετάσεις τοϋ νεοσύστατου κατά την Άγιοδεκτικήν ελλ. σχολείου, υπό τοΰ εφόρου κυρίου Π. Σ. Μηταράκη. [έν τέλει :] Έν Χίω εκ τοΰ τυπογραφείου Κ. Μ. Προκίδου. Εις 8ον, σ. 6. 'Εν σ. 3-6: Β' Λογίδρίον αΰτοσχέδιον Έκφωνηθέν τή 4 'Οκτωβρίου 1863, κατά τάς εξετάσεις τοϋ έν τψ Κάμπιο αλληλοδιδακτικού σχολείου τών αρρένων ΰπό τοϋ 'Εφόρου κυρίου Π. Σ. M>jrapax>j. Κατά τον Ph. Argenti, Bibliography of Chios (Oxford 1940) σ. 490, εξε- δόθη τφ 1864. Πρβλ. αριθ. 9538. ΕΒΕ. Β. Ε. Ι. 1139ν, ΜΜΠ 1129, ΒΚΧ 7825. 5.
Π. Σ. Μηταράκη

Α' Λογίδρίον Αυτοσχέδιον

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Α' Λογίδρίον Αυτοσχέδιον