9501. - 'Αληθής και λογική ανασκευή της εκθέσεως της εβδόμης επιτροπής της Συνελεύσεως επί της εκλογής Καρυστίας. [έν τέλει:] Έν 'Αθήναις τη 26 Ίαν- νουαρίου 1863. Εις 8ον, σ. 35. ΑΠ—. -*

Αληθής και λογική ανασκευή της εκθέσεως της εβδόμης επιτροπής της Συνελεύσεως επί της εκλογής Καρυστίας

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Αληθής και λογική ανασκευή της εκθέσεως της εβδόμης επιτροπής της Συνελεύσεως επί της εκλογής Καρυστίας