9499. - Άκροστιχίς προς τήν Α. Μ. τον Βασιλέα τής Ελλάδος Γεώργιον Α' [κάτω:] Ίοϋνιος 1863. Θ. Γ. Πεφάνης. Μφ. 0.14x0 23. Στίχοι. ΔΑΚ—. -Η-
Θ. Γ. Πεφάνης.

Ακροστιχίς προς την Α. Μ. τον Βασιλέα της Ελλάδος Γεώργιον Α'

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ακροστιχίς προς την Α. Μ. τον Βασιλέα της Ελλάδος Γεώργιον Α'