9498. - "Ακολουθία ψαλλομένη εις τους οσίους πατέρας τους έν Στροφάσι άναι- ρεθέντας και εις ά'παντας τους παραπλήσιον τέλος λαχόντας. [Ποίημα Παχωμίου Ρου- σάνου. Έν Ζακΰνθω, τυπογραφεΐον ό Παρνασσός Σεργίου Χ. Ραφτάνη. 1863. ΕΊς—. Πρβλ. Δημ. Πασχάλη έν π. 'Αθηνά 57 (1953) 56 ύπόσ. 1. #
Παχωμίου Ρου-σάνου

Ακολουθία ψαλλομένη εις τους οσίους πατέρας τους εν Στροφάσι αναιρεθέντας και εις άπαντας τους παραπλήσιον τέλος λαχόντας.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ακολουθία ψαλλομένη εις τους οσίους πατέρας τους εν Στροφάσι αναιρεθέντας και εις άπαντας τους παραπλήσιον τέλος λαχόντας.