9497.- 'Ακολουθία τοΰ έν άγίοις Πατρός ήμων Νικολάου, 'Αρχιεπισκόπου Μύ- ρων τής Λυκίας τοϋ θαυματουργοΰ, ψαλλομένη τή εικοστή Μαΐου, δτε έγένετο ή άνα- κομηδή και μετακομηδή των λειψάνων αύτοΰ. Δαπάνη τοΰ πανοσιωτάτου άγιου πρω- τοσυγγέλου κυρ. Νεοφύτου Πολυκίνους, τοΰ έκ κωμοπόλεως Σκαμυκλίου τής Ηπείρου. 'Αδεία εκκλησιαστική έν Γαλατζίω Μολδαυίας. Έν ετει 1863 μηνί μαρτίω. έκ τοΰ τυ- πογραφείου Φρ. Μομφερράτου. Εις 8ον, σ. 24. Petit 218.

Ακολουθία του εν αγίοις Πατρός ήμων Νικολάου, Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας του θαυματουργού

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ακολουθία του εν αγίοις Πατρός ήμων Νικολάου, Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας του θαυματουργού