9496. -'Ακολουθία τοΰ έν άγίοις Πατρός ημών Μακαρίου 'Αρχιεπισκόπου Κορίνθου τοΰ Νοταρά. Εκδοθείσα Επιμέλεια και Δαπάνη 'Ιωσήφ 'Ιερομόναχου τοϋ Χίου. Έν Χίω, έκ τοΰ τυπογραφείου Κ. Μ. Προκίδου. 1863. Εις 8ον, σ. 63. Συμπεριλαμβάνεται δ βίος τοϋ Μακαρίου, συγγραφείς ΰπό Άθανασίου τοϋ Παρίου. Πρβλ. Κ. Σάθα, Νεολ. Φιλολ. σ. 642 σημ. 1. ΜΑΠ— ΓΕ—, ΒΚΧ 7828. 3, ΠΚ, Μ 39.
Άθανασίου τοϋΠαρίου

Ακολουθία του εν αγίοις Πατρός ημών Μακαρίου Αρχιεπισκόπου Κορίνθου του Νοταρά

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ακολουθία του εν αγίοις Πατρός ημών Μακαρίου Αρχιεπισκόπου Κορίνθου του Νοταρά