9491. - Α'. "Ιανουαρίου 1863. Ό διανομεύς τοΰ Φωτός------- Μφ. 0.27x0.41. Στίχοι. "Αρχ. Τι χαρά! τι ευτυχία! Έρχεται τό νέον έτος- - - Διά μολυ- βδίδος σημειοΰται ώς στιχουργός ό Σ. Καρύδης. IB 90.
Σ. Καρύδης

Α'. Ιανουαρίου 1863

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Α'. Ιανουαρίου 1863