9490- Άθωνιάς ήτοι Σύντομος περιγραφή τοΰ 'Αγίου "Ορους "Αθωνος. Περιέχουσα υπομνήματα παλαιά τε καΐ νέα συλλεχθέντα εκ διαφόρων αρχαίων σωζόμε- νων υπομνημάτων επιμέλεια καΐ φιλοπόνω σπουδή. Παρά τοΰ πανοσιωτάτου καθηγου- μένου και Άρχιμανδρίτου τής έν τφ "Αθω 'Ιεράς Βασιλικής καΐ Πατριαρχικής Κοινο- βιακής Μονής τοΰ 'Αγίου Παύλου κ. Σωφρονίου Καλλιγά, τοΰ εκ τής αυτής Μονής, τοΰ Αγίου Παύλου. —Τοΰτο σοί-------Μήτηρ Κυρίου.— Έγράφη έν τή τοΰ 'Αγίου Παύλου Μονή έν ετει Σωτηρίω αωξγ' Έν τω Άγιωνύμω "Ορει "Αθωνι. Εις 8ον σ. 8 ά ά. + 118. ΕΒΕ. Θ. 6881, ΓΕΝ. Geogr. 2378, IEEE 151.
Σωφρονίου Καλλιγά

Αθωνιάς

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Αθωνιάς