9489. - Α. Δάνδολος προς τον Μητροπολίτην Κέρκυρας Άθανάσιον [έν τέ- λει :]¦ Κέρκυρα, 3 Σεπτεμβρίου 1863. Τυπογραφεΐον Ερμής 'Αντωνίου Τερζάκη. Εις δον, σ. 8. Κατά του Μητροπολίτου, ώς έπεμβαίνοντος εις τα έργα των πολιτικών 'Αρ- χών. ΑΕΚ-, ΔΑΚ—. *
Α. Δάνδολος

Κατά του Μητροπολίτου, ως επεμβαίνοντος εις τα έργα των πολιτικών Αρχών

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Κατά του Μητροπολίτου, ως επεμβαίνοντος εις τα έργα των πολιτικών Αρχών