9488. - Άγόρευσις τοΰ Βουλευτοΰ Λευκάδος, Ίππ. 'Αριστοτέλους Βαλαωρί- του Κατά τήν συζήτησιν, ήτις έ'λαβε χώραν έν τω Βουλευτηρίω τή 1/13 'Οκτωβρίου 1863 επί των Προτάσεων ας ή Αύτοϋ Έξοχότης Ό Λόρδ Μέγας 'Αρμοστής έν ονό- ματι τής Άνάσσης καθυπέβαλεν ως αναγκαίας προς πραγματοποιησιν τής ενώσεως [κάτω όπισθεν:] Τυπογραφεΐον «Ερμής» 'Αντωνίου Τερζάκη. Μφ· 0.30x0 44. IEEE—. -Η-
Αριστοτέλους Βαλαωρί-του

Αγόρευσις

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Αγόρευσις