9487. - Άγιασματάριον το μέγα, περιέχον ακολουθίας και εύχάς, έκλεχθείσας εκ τοΰ μεγάλου ευχολογίου, τάς χρησιμοτέρας τοις ίερεϋσιν. "Εκδοσις δευτέρα διορθω- θεΐσα προς την κατά το 1851 παρά τώ Φοίνικι εκδότη αύτοϋ τούτου τοϋ Μ. Ευχολο- γίου, τή εγγράφω αδεία τής αγίας τοΰ Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας. Έν Βενετία. 1863. Εις 12ον, σ. 334. ΕΤΒ τοΰ 1870, άριΰ\ 9. Πρβλ. ανωτέρω αριθ. 5433. -Η-

Αγιασματάριον το μέγα

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Αγιασματάριον το μέγα