9486.-'Αγγελία Προς το Πανελλήνιον. [έν τέλει:] Έν Παρισίοις, τη 1 Φεβρουαρίου 1863. Ε. Ε. 'Ανδρέας ΙΙαπαδόπουλος Βρετός. Εις 16ον, σ. 3. 'Αναγγέλλει την προσεχή δημοσίευσιν των 'Ιστορικών 'Απομνημονευμάτων του περί τοΰ έν Ελλάδι εμφυλίου πολέμου (1831-33). ΓΕΝ—.
Ανδρέας ΙΙαπαδόπουλος Βρετός

Αγγελία Προς το Πανελλήνιον.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Αγγελία Προς το Πανελλήνιον.