9485. - Ώδή προς την θεοπρόβλητον, θεοφρούρητον, φιλόλαον και λαόσσοον σεβαστήν νέαν τής Ελλάδος Κυβέρνησιν προσφωνη θεϊσα μεν ενώπιον των πανηγυρι- στών έν τή κατά το Βοσπόρειον Νυμφαΐον (Χουνκιαρι - Έσκελεσί) πανδήμως τελεσθείση πανηγΰρει τής έν Κωνσταντινουπόλει υψώσεως τής πανενδόξου αυτής σημαίας Εκδο- θείσα δε συνδρομή των φιλοπατρίδων ομογενών και τής φιλογενοΰς νεολαίας υπό Γεωρ- γίου Νιάγκα τοΰ εκ Κλεισούρας τής Μακεδονίας. Έν Κωνσταντινουπόλει 1862 Εις 8ον, σ. 16. ΕΒΕ. Ν. Φ. 817G. -Η-

Ωδή προς την θεοπρόβλητον, θεοφρούρητον, φιλόλαον και λαόσσοονσεβαστήν νέαν της Ελλάδος Κυβέρνησιν

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ωδή προς την θεοπρόβλητον, θεοφρούρητον, φιλόλαον και λαόσσοονσεβαστήν νέαν της Ελλάδος Κυβέρνησιν