9482. - Ψήφισμα περί εκλογής των πληρεξουσίων τοϋ Έθνους. Βασίλειον τής Ελλάδος. Ή Προσωρινή Κυβέρνησις. Μφ. 0.28x0.43. Τής 23 'Οκτωβρίου 1862. ΓΕΝ—, ΙΕΕΕ-. -Χ-

Ψήφισμα περί εκλογής των πληρεξουσίων του Έθνους

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ψήφισμα περί εκλογής των πληρεξουσίων του Έθνους