9481α. — Ψαλτήριον τοϋ Προφήτου και Βασιλέως Δαυίδ μετά των εννέα ωδών και τής ερμηνείας, δπως δει στιχολογεΐσθαι τό ψαλτήριον έν δλω τω ένιαυτώ. "Εκδο- σις Τρίτη. Τή εγγράφω αδεία τής 'Αγίας τοϋ Χρίστου Μεγάλης Εκκλησίας, 'Εν Βενε- τία εκ τής έκκλ. τυπογραφίας τοϋ Φοίνικος 1862 Εις 8ον, σ. 200. ΜΒΑ—. #-

Ψαλτήριον του Προφήτου και Βασιλέως Δαυίδ μετά των εννέα ωδών και της ερμηνείας

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ψαλτήριον του Προφήτου και Βασιλέως Δαυίδ μετά των εννέα ωδών και της ερμηνείας