9480.- Χωριανοί μου Μια τοϋ φίλου, δυο τοϋ φίλου,-------[έν τέλει:] 'Από τό Ληξούρι τής Κεφαλονιάς ταΐς 10 τοϋ Μαρτίου 1862. Τό αδέρφι Σας Θ. Καρού- σος. Τυπογραφεϊον «ή Κεφαλληνία». Εις 4ον, σ. 3. ΔΑΚ—. -8-
Θ. Καρού-σος

Χωριανοί μου Μια του φίλου, δυο του φίλου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Χωριανοί μου Μια του φίλου, δυο του φίλου