9479. - Χωριανοί μου. Μή στοχαστήτε αδέλφια μου-------[οπχσθεν, κάτω:] 'Από το Ληξούρι τής Κεφαλονιάς ταΐς 24 τοϋ Μαρτίου 1862. Τό αδέρφι Σας Θ. Κα- ρούσος. Τυπογραφεϊον «ή Κεφαλληνία». Μφ. 0.22x0.29. ΔΑΚ—. *
Θ. Κα-ρούσος

Χωριανοί μου. Μη στοχαστήτε αδέλφια μου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Χωριανοί μου. Μη στοχαστήτε αδέλφια μου