9478.- Χωριανοί μου. Κΰριε βγάνε με απ' άδικο κι' απ' ώρα κακή...... [έν τέλει:] 'Από το 'Αργοστόλι τσή Κεφαλονιάς Ταΐς 30 τοϋ "Αγουστου μηνός 1862 Το αδέρφι Σας Θ. Καρούσος. Έν Κεφαλληνία εκ τοϋ τυπογραφείου «ή Ανα- τολή». 1862. Εις 8ον, α. 15. Πολιτική λογοδοσία διό την έν τή Βουλή δράσίν του. ΔΑΚ—. *
Θ. Καρούσος

Χωριανοί μου. Κύριε βγάνε με απ' άδικο κι' απ' ώρα κακή

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Χωριανοί μου. Κύριε βγάνε με απ' άδικο κι' απ' ώρα κακή