9477.- Χωριανοί μου. Καλ' ήμεροΰδια αδέλφια μου.....[όπισθεν, κάτω:] Κεφαλονιά τήν Πρώτην τοΰ Τριγητιοϋ. Το αδέρφι Σας Θ. Καρούσος. Τυπογραφεϊον «ή Ανατολή». Μφ. 0.16 Χ 0.40. Προεκλογική προκήρυξις. Τοϋ 1862. ΔΑΚ—. 44
Θ. Καρούσος

Κεφαλονιά την Πρώτην του Τριγητιού

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Κεφαλονιά την Πρώτην του Τριγητιού