9476. - Χρυσάνθου τοΰ μακαριωτάτου Πατριάρχου των 'Ιεροσολύμων 'Ιστο- ρία και περιγραφή τής αγίας Γής, και τής αγίας πόλεως Ιερουσαλήμ, Νΰν το δεύτερον εκδοθείσα μετά προλεγομένων κελεύσει τσΰ μακαριωτάτου Πατριάρχου των 'Ιεροσολύμων Κυρίου Κυρίου Κυρίλλου. Έν Ίεροσολΰμοις, εκ τοΰ τυπογραφείου τοΰ Π. Τάφου. ΑΩΞΒ'. Εις 4ον, σ. ις' + 8 ά.ά. + 166 + 2 ά.ά. ΒΒ—. *
Χρυσάνθου τοΰ μακαριωτάτου Πατριάρχου των 'Ιεροσολύμων

Ιστορία και περιγραφή της αγίας Γής

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ιστορία και περιγραφή της αγίας Γής