9474. - Χριστιανική ψαλμωδία ήτοι Συλλογή ψαλμών και ΰμνων.—«Συ δε ό "Αγιος-----τοΰ 'Ισραήλ. «Ψαλμ. κβ'. 3.» Με ψαλμούς-----προς τόν Κΰριον. «Κολοσ. γ'. 16».—· Έν 'Αθήναις εκ τής τυπογραφίας Άνδρ. Κορομηλά. 1862. Εις 12ον, σ. 266 + 1 ά.ά. *

Χριστιανική ψαλμωδία

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Χριστιανική ψαλμωδία