9472.-1862. Ό εν Κέρκυρα Διανομεύς της Αληθείας προς τους Συμπολί- τας του [κάτω:] Ν. Μ. Μφ. 0.18 χ 0.22. IEEE—. *
Ν. Μ.

1862. Ό εν Κέρκυρα Διανομεύς της Αληθείας προς τους Συμπολίτας του

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. 1862. Ό εν Κέρκυρα Διανομεύς της Αληθείας προς τους Συμπολίτας του