9467. - Φιλόπτωχος Αδελφότης τών Κυριών. "Εκθεσις τών εργασιών αυτής κατά τό έτος 1861 Άναγνωσθεΐσα εις την Γενικήν Συνεδρίασιν τής 17ης Δεκεμβρίου έν τή Αίθοΰση τής τών 'Απόρων Κορασιών Σχολής Έν Κωνσταντινουπολει, Τΰποις Α. Κορομηλά και Π. Πασπαλλή (Κατά τήν όδόν Πεμπτοπαζάρου 'Αριθμός 3). 1862. Εις 8ον, σ. 14. ΒΑΝ 26, ΕΒΣ. Πολ. Έπ. 69Ν. ¦Χ-

Φιλόπτωχος Αδελφότης των Κυριών. Έκθεσις των εργασιών αυτής κατά το έτος 1861

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Φιλόπτωχος Αδελφότης των Κυριών. Έκθεσις των εργασιών αυτής κατά το έτος 1861