9461- Ύπουργεΐον Οικονομικών. Τμήμα Δ. Γενικός πίναξ τοΰ εξωτερικού εμπορίου της Ελλάδος διά το έ'τος 1860. 'Αθήναι, εκ τής βασιλικής τυπογρα- φίας 1862. Εις 4ον, σ. ιγ' + 133. 'Ελληνιστί και γαλλιστί. Κουμανοΰδης 3. 67. *

Γενικός πίναξ του εξωτερικού εμπορίου της Ελλάδος δια το έτος 1860.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Γενικός πίναξ του εξωτερικού εμπορίου της Ελλάδος δια το έτος 1860.