9448.-Τό προς τον Βασιλέα τής Ελλάδος περί τής απαιτουμένης πολιτικής μεταβολής 'Υπόμνημα Τοΰ Γερουσιαστοϋ Κ. Κανάρη Έν ω προετάχΟη και πρόλο- γος υπό Α. ΙΙετσάλ^. — «Ει γαρ εκείνα φαΰλα------βελτίω ποιήσαι » Δημοσθένης.— Έν 'Αθήναις, τΰποις Γεωργίου Καρυοφΰλλη. Έν όδφ Νικία, άριΐΚ 74. 1862 Είς 8ον, σ. 82. ΕΒΕ. Π. Ε. 836™ ΓΕΝ. Κ. G. 261, IEEE 790, IB 48, 911. *
Κ. Κανάρη

Το προς τον Βασιλέα της Ελλάδος περί της απαιτουμένης πολιτικής μεταβολής Υπόμνημα

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Το προς τον Βασιλέα της Ελλάδος περί της απαιτουμένης πολιτικής μεταβολής Υπόμνημα