9447. Τό νέον έτος 1862 Ό διανομεύς της «Νέας Εποχής» είς τους συνδρο- μητάς της. [κάτω:] Τυπ. «Ερμής». Μφ. 0.23x0 30. 1ΕΕΕ-. *

Το νέον έτος 1862 Ό διανομεύς της «Νέας Εποχής» εις τους συνδρομητάς της.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Το νέον έτος 1862 Ό διανομεύς της «Νέας Εποχής» εις τους συνδρομητάς της.