9444. - Τό κατ' άρέσκειαν ταξείδιον μετά εικονογραφιών ύπό Άλφρέδου Μουσσέτου και Π. Ι. Στάλ. μεταφρασΐϊέν έκ τοϋ Γαλλικοϋ ύπό Θ. Ζ. Ζ. Έν Κων- σταντινουπόλει τΰποις Ε. Ι. Λαζαρίδου 1862. Είς 4ον, σ. 6δ. Πρβλ. αριθ. δ899. Κουμανούδης 3, 55.
ΆλφρέδουΜουσσέτου | Π. Ι. Στάλ

Το κατ' αρέσκειαν ταξείδιον

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Το κατ' αρέσκειαν ταξείδιον