9443. - Τό καλώς έκοπιάσατε προς τους ευγενέστατους αντιπροσώπους Ζακύνθου κατά τήν χαρμόσυνον ήμέραν τής εαυτών επανόδου έκ Κέρκυρας μετά τήν α' σΰνοδον τής ιβ' βουλευτικής περιόδου [κάτω:] Τυπογραφεΐον ό Παρνασσός. Μφ. 0.29 Χ 0.40 τής 20 Μαίου 1862. Στίχοι Υπογράφει: ΕΤς αληθής ριζοσπάστης. Le- grand 2294.

Το καλώς εκοπιάσατε προς τους ευγενέστατους αντιπροσώπους Ζακύνθου κατά την χαρμόσυνον ήμέραν της εαυτών επανόδου εκ Κέρκυρας μετά την α' σύνοδον της ιβ' βουλευτικής περιόδου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Το καλώς εκοπιάσατε προς τους ευγενέστατους αντιπροσώπους Ζακύνθου κατά την χαρμόσυνον ήμέραν της εαυτών επανόδου εκ Κέρκυρας μετά την α' σύνοδον της ιβ' βουλευτικής περιόδου