9442. - Τό καλόν καΐ τό κακόν, βιβλίον δι' δλους. Παρά τοϋ δόκτορος Παύλου Μαντεκάτζα, Καθηγητού τοΰ Πανεπιστημίου Παυίας· Σύγγραμμα νεώτατον Βραβευθέν κατά τον διαγωνισμόν τής Ραβίζας. Μετεφράσθη μεν έκ τοΰ 'Ιταλικού ύπό -8- -Η- Εκδίδεται δε δαπάναις Ε. Π. Χριστοδοΰλου, Προς χρησιν ιδίως τών Δημοτικών Σχολείων. — Πάν δ τι θέλετε.....αυτός είναι ό νόμος. Ίησοΰς Χριστός — Έν ΓΙά- τραις Τυπογραφεΐον και Βιβλιοπωλεΐον Ευσταθίου Π. Χριστοδοΰλου και Σ. Παρά τήν όδόν Έρμου 1862. Είς δον, σ. 2 ά.ά. + 144. ΣΊΊ. Α 1187, ΛΕΥ—.
Παύλου Μαντεκάτζα

Το καλόν και το κακόν

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Το καλόν και το κακόν