9441.-Τό θαΰμα ήτοι ή πτώσις τοΰ Α'. Βασιλέως της Ελλάδος "Οθωνος κα! αί συνέπεια ι. Έν 'Αθήναις τήν δ Νοεμβρίου 1862. Έν 'Αθήναις, έκ τοΰ τυπο- γραφείου, ΓΙ. Β. Μωραϊτίνη. 1862. Είς δον, σ. 16. 'Υπογράφει: Εύαγ. Η. Άρνιωτάκης. ΓΕΝ. Κ. G. 274, ΦΣΠ —. -Η-
Εύαγ. Η. Άρνιωτάκης

Το θαύμα

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Το θαύμα