9438. - Τό βασίλειον της Ελλάδος και ή ελληνική ολομέλεια. Ύπό -# -Κ- ¦* Πε- ρίοδος πρώτη 1833- 1843. Έν Κέρκυρα, Τυπογραφεΐον Έρμης'Αντωνίου Τερζάκη. 1862. Εις 8ον, σ. 202 + 1 ά.ά. Συγγραφεύς ό Ν. Τιμ. Βούλγαρης. ΕΒΕ. ΙΣΤ. 279. #
Ν. Τιμ. Βούλγαρης

Το βασίλειον της Ελλάδος και η ελληνική ολομέλεια.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Το βασίλειον της Ελλάδος και η ελληνική ολομέλεια.