9435.-Το αμελές παιδίον ό Γεώργιος. Δράμα παιδικόν εις πράξεις δυο Ύπό τών Συντακτών τής Εφημερίδος τών Παίδων.—«Ό αγαπών παιδεύει» — Δωρεΐται προς τους μικρούς ημών Συνδρομητάς. Έν 'Αθήναις Έκ τοΰ τυπογραφείου «ή Καρ- τερία». 1862. Εις 8ον μικρόν, σ. 77+2 ά.ά. ΓΑ—. Μ-

Το αμελές παιδίον ο Γεώργιος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Το αμελές παιδίον ο Γεώργιος