9432. - Τηλεγραφική Νομοθεσία από τοΰ έτους 1859. Εκδίδεται Δημοσία δαπάνη Κατά διαταγην τοΰ επί τών 'Εσωτερικών 'Υπουργού. Έν 'Αθήναις, εκ τοΰ τυπογραφείου Έρμου, (κατά τήν όδόν Εύριπίδου, πλησίον τοΰ αμαξοστασίου) 1862, Είς 8ον, φ. 1 ά.ά. + σ. ι' + 107 + 12 +· 2 α ά. IB-. *

Τηλεγραφική Νομοθεσία

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Τηλεγραφική Νομοθεσία