9072. - Ελληνική νομοθεσία από τοΰ 1833 υπό Θεοδώρου Π. Δηλιγιάννη και Γ. Κ. Ζηνοπούλου. Τόμος Γ'. Έν 'Αθήναις, έκ τοΰ τυπογραφείου Έρμου (Κατά τήν όδόν Εύριπίδου, πλησίον τοΰ αμαξοστασίου). 1862. Εις 8ον, σ. 568. Περί τών τόμων Α' κα'ι Β' πρβλ. ανωτέρω αριθ. 8187 και 8612. #
Θεοδώρου Π. Δηλιγιάννη | Γ. Κ. Ζηνοπούλου.

Ελληνική νομοθεσία από του 1833

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ελληνική νομοθεσία από του 1833