9070. - Ελληνική Γραμματική προς χρήσιν τών Ελληνικών Σχολείων τής ελευθέρας και οΰπω ελευθέρας Ελλάδος Συγγεγραμμένη και εκδιδομένη ϊδίαις δαπά- ναις υπό Γ. Κ. Παπασλιώτου, Επιτίμου καθηγητού τής Ελληνικής φιλολογίας έν τω Έλληνικώ πανεπιστήμια», πρώην έπί επτά έτη καθηγητού τών Λατινικών έν τή εκκλησιαστική Ριζαρείω σχολή, συνεταίρου δε καΐ ανταποκριτού τοΰ έν Βερολίνα) 'Αρ- χαιολογικού συλλόγου. Έν Βιέννη Έκ τής Καισαροβασιλικής τυπογραφίας, αωξβ'. Εις 8ον, σ. 186 +1 ά. ά. Πρβλ. αριθ. 8186. ΕΒΕ. ΓΛ. 2806, ΓΕΝ. Sc. L. 74«. #
Γ. Κ. Παπασλιώτου

Ελληνική Γραμματική

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ελληνική Γραμματική