9069.— "Ελληνες τής Κωνσταντινουπόλεως, [έν τέλει:] Έν Κιονσταντινουπό- λει τή 23 Νοεμβρίου 1862 Ήροκλής Βασιάδης Ιατρός. Εις 16ον, σ. 4. 'Εκλογική προκήρυξις κατά τάς εκλογής αντιπροσώπων τών ελληνικών Κοι- νοτήτων τοΰ 'Εξωτερικού διά την Έθνοσυνέλευσιν. IEEE—, ΓΕΝ —. #
Ήροκλής Βασιάδης

Έλληνες της Κωνσταντινουπόλεως,

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Έλληνες της Κωνσταντινουπόλεως,