9068. "Ελληνες! Πεποιίίώς on, μετά τά τελευταία εις τίνα μέρη τοΰ Κράτους και ιδίως έν τή πραπευοΰση λυπηρά συμβάντα, - - - - Εύχομαι δε ό Παντελεήμων Θεός νά κήδηται πάντοτε της τύχης υμών. Έν "Ορμα> Σαλαμίνος τή 12 'Οκτωβρίου 1862. "Οθων Μφ. 0.20x0.27. ΛΟΒ-. ¦#-
"Οθων

Έλληνες!

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Έλληνες!