9066. - "Ελενος Ίωάννου Μαυρογορδάτου Σμύρνης εις την άγνήν Μαρίαν μονογενή Βαρδάκα Μάμμης πατρός τροφοΰ τε εκ κόλπων άρπαγεΐσαν έν τφ δεκάτω πέμπτφ ε'τει τής ηλικίας τή έ'κτη 'Ιουνίου ενδοθεν Ένετίας. Ένετίησιν, 'Ιουνίου 1862 Έκ τοΰ Ελληνικού Τυπογραφείου τοΰ 'Αγίου Γεωργίου. ΕΙς 8ον, σ. 8 ά. ά. ΕΒΕ. Ν. Φ. 781.
Ίωάννου Μαυρογορδάτου

Έλεχος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Έλεχος