9065. - Έκπαιδευτικόν Φροντιστήριον. Έν Κωνσταντινουπόλει. Τΰποις Ε. Ι. Λαζαρίδου 1862. Εις 8ον, σ. 8. ΜΔΝΦ τοΰ 1864, αριθ. 23. *

Εκπαιδευτικόν Φροντιστήριον.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Εκπαιδευτικόν Φροντιστήριον.