9064. — "ΕκΟεσις τοΰ υπογεγραμμένου πληρεξουσίου τής Οινοπνευματικής Εταιρίας Ή Μέλισσα, [κάτω:] Έν Ζακΰνθω τή 20 'Απριλίου 1862. Ι. Βλαστός. Τυπογραφεϊον ή Αυγή Μφ. 0.32 Χ 0.47. ΛΖ -

Έκθεσις του υπογεγραμμένου πληρεξουσίου της Οινοπνευματικής Εταιρίας Ή Μέλισσα

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Έκθεσις του υπογεγραμμένου πληρεξουσίου της Οινοπνευματικής Εταιρίας Ή Μέλισσα