9063. — "Εκθεσις τοΰ ποιητικοΰ διαγωνισμοΰ τοΰ έτους 1862. Έν 'Αθήναις, εκ τοΰ τυπογραφείου Λαζάρου Δ. Βιλαρά. 1862. Εις 8ον, σ. 32. Άγωνοθέτης ό Ίω. Βουτσινάς. ΕΒΕ. ΠΕΡ. 662*. -Χ-

Έκθεσις του ποιητικού διαγωνισμού του έτους 1862.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Έκθεσις του ποιητικού διαγωνισμού του έτους 1862.