9061. — "ΕκΟεσις τής 'Επιτροπής τοΰ Ίεροΰ Ταμ[ε]ίου των ενδεών 'Ιερέων τής Νήσου ταύτης, έκλεχθείσης κατά το έ'τος 1860 'Ιουνίου 26 ε. π. δυνάμει τοΰ αρθρ. 5. τοΰ ΐ)εσπίσματος τής Α. Πανιερότητος τοΰ Μητροπολίτου ημών, και άναδεχθείσης τά καθήκοντα αυτής κατά τήν 27 'Ιουλίου I860 Ε. Π. [έν τέλει:] Τΰποις «Ή Ήχώ» Πέτρ. Ν. Πολλάνη. Κεφαλληνία. Εις δον, σ. 17 + 2 ά. ά. Ή έκθεσις φέρει (έν σ. 5) χρονολογίαν 1!) Ιουλίου 1862. IB 81, 779. *

Έκθεσις της 'Επιτροπής του Ιερού Ταμ[ε]ίου των ενδεών Ιερέων της Νήσου ταύτης

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Έκθεσις της 'Επιτροπής του Ιερού Ταμ[ε]ίου των ενδεών Ιερέων της Νήσου ταύτης