9060. - "ΕκΟεσις της επί τής παιδείας Επιτροπής, [έν τέλει:] Κέρκυρα, εν τω Τυπογραφείφ της Κυβερνήσεως. Εις 8ον, σ. 21. Τής 8 'Απριλίου 1862. IEEE -, ΙΜΚ -. -Β-

Έκθεσις της επί της παιδείας Επιτροπής,

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Έκθεσις της επί της παιδείας Επιτροπής,