9059. — "ΈκΟεσις περί τής δημοσίας εκπαιδεύσεως Καθυποβληθεΐσα τη Ευ- γενέστατη Βουλή του Δωδεκάτου Κοινοβουλίου Κατά την πρώτην αυτής Σΰνοδον Ύπό τοΰ προσκαίρως έπιτελοΰντος καθήκοντα "Αρχοντος. 'Εν Κέρκυρα, τυπογραφεϊον Έρμης 'Αντωνίου Τερζάκη. 1862. Εις 8ον, σ. 62.'Υπογράφει: Ι. Ν. Οικονομίδης. ΔΒΠ 690, ΙΜΚ —. -8-
Ι. Ν. Οικονομίδης

Έκθεσις περί της δημοσίας εκπαιδεύσεως

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Έκθεσις περί της δημοσίας εκπαιδεύσεως