9057. — "ΕκΦεσις και γνωμοδότησις τών υπαξιωματικών τού 'Ιππικού, [έν τέλει:] Έκ τού τυπογραφείου Ή φιλόμουσος Λέσχη. Εις φύλλον, σ. 4 ά. ά. Τοΰ 1862. Άφορφ είς τήν Ναυπλιακήν έπανάστασιν. ΜΜΠ —. -Η-

Έκθεσις και γνωμοδότησις των υπαξιωματικών του Ιππικού

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Έκθεσις και γνωμοδότησις των υπαξιωματικών του Ιππικού