9056. — "ΕκΌεσις άφορώσα τήν έτερρόρυθμ°ν μετοχικήν έταιρίαν, άρτίως συστηθεΐσαν έν Λονδίνω υπό τήν έπωνυμίαν Ι. Ευσταθίου, 'Ηλείος, και Σα. Προς μείζονα κατανάλωσιν τής σταφίδος, είσαγωγήν ελληνικών οίνων, κ.λ.π. με κεφάλαια 25,000 λιρών στερλινών, διηρημένα εις δ,ΟΟΟ μετοχών έκ δ λιρών εκάστη. Έν Λον- δίνω. 1862. [έν τέλει:] Wertheimer and Co, Printers, circus Place, London. Εις 8ον, σ. 18. Τοΰ φυλλαδίου τούτου υπάρχει άνατΰπωσις γενομένη έν 'Αθήναις, πανομοι- ότυπος, μή μνημονεύουσα όμως τό τυπογραφεϊον. ΓΕΝ. Κ. G. 1139. *

Έκθεσις

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Έκθεσις