9055.— Εις τους εν Κύθνω δολοφονηθέντας ελεγεία υπό - *  * * 'Απρίλιος 1862. Έν 'Αθήναις, εκ τού τυπογραφείου Π. Β. Μωραϊτίνη. (Όδός Αθηνάς). 1862. Εις 8ον, φ. 2 ά. ά. + σ. δ'+ 43, μετ" εικόνος τών Λεωτσάκου, Σκαρβέλη κα'ι Μωραϊτίνη. Συγγραφεύς ό έκ Κεφαλληνίας Σπ. Μαλάκης. ΛΕΥ—, ΑΠ—, IB 48, 914. *
*&nbsp | * * | Σπ. Μαλάκης.

Εις τους εν Κύθνω δολοφονηθέντας ελεγεία

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Εις τους εν Κύθνω δολοφονηθέντας ελεγεία